Norge
Til startsiden

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Oy Rettig Ab og alle tilknyttede foretak stiller dette nettstedet ( ”Nettstedet”) til rådighet for informasjons- og kommunikasjonsformål.

Din tilgang til og bruk av Nettstedet skjer på følgende vilkår og i henhold til alle lover som kommer til anvendelse. Ved å gå inn og besøke Nettstedet aksepterer du, uten begrensninger eller forbehold, følgende Vilkår.

  • Alt materiale på Nettstedet er beskyttet av opphavsrett, med mindre annet er angitt. Materialet på Nettstedet kan ikke benyttes på annen måte enn det som er angitt i disse Vilkårene eller i teksten på Nettstedet.
  • Oy Rettig Ab fraskriver seg alt ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan infisere ditt datautstyr eller andre eiendeler på grunn av din tilgang til, bruk av eller besøk på Nettstedet eller gjennom materiale lastet ned fra Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til data, tekst, bilder, video eller lyd.
  • Oy Rettig Ab gir ingen garantier eller opplysninger om korrekthet, og Oy Rettig Ab fraskriver seg spesifikt ethvert ansvar for feil eller mangler i innholdet på Nettstedet. Verken Oy Rettig Ab eller noen annen part som medvirker til å skape, produsere eller levere Nettstedet, er ansvarlig for noen direkte, tilfeldig, indirekte eller straffbar skade eller følgeskade som oppstår på grunn av din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruk av Nettstedet.
  • De produktfunksjoner og -spesifikasjoner som angis på Nettstedet, kan endres når som helst uten forutgående varsel.
  • All kommunikasjon og alt materiale som sendes til Nettstedet via e-post eller på annen måte, herunder alle data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som offentlig materiale og uten beskyttelse av opphavsrett. Alt du sender eller legger ut, kan brukes av Oy Rettig Ab for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, kunngjøring, overføring, publisering, utsending og plassering. Dessuten står det Oy Rettig Ab fritt, uten noen form for kompensasjon, å benytte eventuelle ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som finnes i den kommunikasjonen du sender til Nettstedet, uavhengig av hensikten med kommunikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved hjelp av slik informasjon.
  • Materiale som vises på Nettstedet, er enten Oy Rettig Ab's eiendom eller materiale som benyttes med eierens tillatelse. Du, eller enhver annen som autoriseres av deg, kan ikke bruke dette materialet med mindre det tillates spesielt i disse Vilkårene, eller dersom særskilt tillatelse gis annet sted på Nettstedet.
  • På Nettstedet beskrives produkter og/eller tjenester som allment kan kjøpes i Europa, men ikke nødvendigvis i ditt hjemland eller på ditt hjemsted. Kontakt derfor først Oy Rettig Ab og spør om et spesifikt produkt/tjeneste er tilgjengelighet i ditt område.
  • Oy Rettig Ab er ikke ansvarlig for innholdet på de nettsteder det finnes lenker til fra Nettstedet. Dersom du følger lenker til andre nettsteder, er dette fullt og helt på eget ansvar. Selv om Oy Rettig Ab stiller til rådighet lenker til andre nettsteder på sitt nettsted, er disse lenkene der bare for å gjøre det enklere for deg, og dette skal ikke tolkes som en godkjenning av eieren/sponsoren av nettstedet eller som godkjenning av innholdet. Oy Rettig Ab gir ingen garantier, verken eksplisitte eller underforståtte, om nøyaktighet, gyldighet, lovlighet eller annet for noe materiale eller noen informasjon som finnes på slike nettsteder.
  • Oy Rettig Ab kan når som helst endre disse Vilkårene ved oppdatering av publikasjonen. Ettersom du er pålagt å overholde disse Vilkårene, bør du regelmessig gå til denne siden ved å klikke på hyperkoplingen ”Lovpålagte bestemmelser og varemerker” lengst ned på Oy Rettig Ab’s nettsider og lese gjennom de aktuelle Vilkårene.

Disse Vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med finsk lov uten henvisning til bestemmelser om konfliktrett.

Varemerker

Varemerkene, logoene og tjenestemerker (samlet kalt ”Varemerkene”) på Nettstedet er varemerker som tilhører Oy Rettig Ab og/eller de tilknyttede selskapene. Alle andre Varemerker som brukes på Nettstedet, tilhører de respektive eierne.